NE 10 Stonehill VS LeMoyne April 30, 2014 - nancymatheson